دام های بزرگ

ارزیابی بالینی اثر درمانی اسپری دی کلروفن در درمان درماتیت انگشتی گاوهای شیری

چکیـــده درماتیت انگشتی یکی از مهمترین بیماری‌های عفونی ناحیه انگشتان درگاو می‌باشد که زیانهای اقتصادی فراوانی به همراه دارد. تاکنون…

انروفلوکساسین و نکات کاربردی در به کارگیری دارو

مقدمه : انروفلوکساسین آنتی بیوتیک سنتتیکی است که در گروه کینولون‌ها قرار می‌گیرد. واژه ”QUINONE“ به ساختارهای حلقه داری گویند…